Algemene voorwaarden Neuswerk Nijkerk (sinds 2018)

Barks and Bones hondentrainingen/ Neuswerk Nijkerk gevestigd te Nijkerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer 74700898.

 

Artikel 1: Begrippen,
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Hondenschool : bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf,
op eigen naam aan het publiek en activiteiten aanbiedt.
Trainer/Instructeur : eigenaar en /of medewerker van Neuswerk Nijkerk
Cursist : hondeneigenaar die Neuswerk Nijkerk wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond of Neuswerk lessen: detectie- en/of speurlessen.
Overeenkomst/Opdracht : de overeenkomst waarbij Barks and Bones hondentrainingen/Neuswerk Nijkerk zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
Contractperiode : de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten. Zie deze website hoe lang een strippenkaart geldig is.

Neuswerk Nijkerk behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op wwwneuswerknijkerk.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Neuswerk Nijkerk.
Er wordt vooraf een inschrijfformulier ingevuld, waarna Neuswerk Nijkerk met u in contact treedt betreffende de mogelijkheden.
Vervolgens kan een overeenkomst/opdracht worden aangegaan door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken.
Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
De cursist heeft na het aanbod door Neuswerk Nijkerk een bedenktijd van 7 dagen, hierna is dan ook de betaling van de cursus verplicht. Als de cursus al binnen 2 weken na de inschrijving aanvangt geldt er geen opzegtermijn meer en dient het gehele cursusbedrag te worden voldaan.
Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij Neuswerk Nijkerk geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
Na aanvaarding van het aanbod is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen binnen de betaaltermijn van 8 dagen. 
Een factuur is altijd mogelijk om te ontvangen.
In geval van niet tijdige betaling behoudt Neuswerk Nijkerk zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

Artikel 3: Annulering van lessen
Doorgang van de training wordt bepaald door Neuswerk Nijkerk. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig afbellen. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgebeld gaat de les door. Lessen die door Neuswerk Nijkerk zijn afgelast worden verschoven.
Wij zijn niet tot restitutie van cursusgeld verplicht. 
Als de cursist een les annuleert binnen 24 uur voordat de afgesproken les begint, is dit voor rekening van de cursist. Neuswerk Nijkerk is hier niet aansprakelijk voor. Als de cursist niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer, zullen we proberen een vervangende trainer/instructeur te regelen; of
Haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalendatum/tijdstip in.

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de Barks and Bones hondentrainingen/Neuswerk Nijkerk
Neuswerk Nijkerk is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
Neuswerk Nijkerk is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden.
Neuswerk Nijkerk is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Neuswerk Nijkerk op internet of andere publicaties binden niet.
Neuswerk Nijkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.
Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de cursist de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij Barks and Bones hondentrainingen/Neuswerk Nijkerk meldt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de cursist
De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan welactiviteit plaatsvindt.
Barks and Bones hondentrainingen/ Neuswerk Nijkerk adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt(maar) één hond onder de standaard WA verzekering.


Artikel 6 : Copyright
Alle door Barks and Bones hondentrainingen/Neuswerk Nijkerk verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens
Barks and Bones hondentrainingen/Neuswerk Nijkerk respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de cursist aan Barks and Bones hondentrainingen verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.

Artikel 8: Geschillen
Op overeenkomsten gesloten met Barks and Bones hondentrainingen/Neuswerk Nijkerk is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.
Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van het aanbod of uitvoering van dienstverlening zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.